سرمشق جدید/ از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن/ فردا که نیامدست فریاد مکن/ بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن/ عمر خیام نیشابوری

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

سرمشق جدید/ از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن/ فردا که نیامدست فریاد مکن/ بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن/ عمر خیام نیشابوری

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >