سرمشق جدید/ خلقان صورت این سخن را گرفته اند که: نشاید که عالم به زیارت امیر آید...../ فیه ما فیه/ مولانا

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

سرمشق جدید/ خلقان صورت این سخن را گرفته اند که: نشاید که عالم به زیارت امیر آید...../ فیه ما فیه/ مولانا

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >