سرمشق جدید/در هر دشتی که لاله زاری بوده ست / از سرخی روی شهریاری بوده ست/.... خیام

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

سرمشق جدید/در هر دشتی که لاله زاری بوده ست / از سرخی روی شهریاری بوده ست/.... خیام

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >