سرمشق جدید/بهر آن است امتحان نیک و بد/ تا بجوشد بر سر آرد زر ز بد/مولوی

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

سرمشق جدید/بهر آن است امتحان نیک و بد/ تا بجوشد بر سر آرد زر ز بد/مولوی

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >