سایه، ما کشته ی عشقیم که این شیرین کار/ مصلحت را مدد از تیشه ی فرهاد گرفت. هوشنگ ابتهاج"سایه"

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

سایه، ما کشته ی عشقیم که این شیرین کار/ مصلحت را مدد از تیشه ی فرهاد گرفت. هوشنگ ابتهاج"سایه"

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >