"از تو خبر به نام نشان است خلق را"/ وانگه همه به نام و نشان از تو بیخبر/ عطار

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

"از تو خبر به نام نشان است خلق را"/ وانگه همه به نام و نشان از تو بیخبر/ عطار

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >