آموزش خوشنویسی نستعلیق با استاد جمشید یاری - سال تحصیلی 1400-1401


استاد: جمشید یاری شیرمرد
زمان شروع: 1400/07/03 16:00
تعداد تقریبی جلسات: 32
هزینه هنرجویان مقدماتی تا خوش: 1760000 تومان
هزینه هنرجویان عالی تا ممتاز: 2240000 تومان

سطح مورد نظر خود را انتخاب کنید:

مقدماتی، متوسطه و خوش

عالی و ممتاز

نحوه پرداخت نظر خود را انتخاب کنید:

یکجا
مقدماتی تا خوش 1760000
عالی و ممتاز 2240000
اقساطی
قسط مقدماتی تا خوش عالی و ممتاز سررسید
اول 600000 700000 1400/07/03
دوم 600000 700000 1400/10/04
سوم 560000 640000 1400/12/21
سطح
نحوه پرداخت