آموزش خوشنویسی نستعلیق با استاد جمشید یاری - بهار 1402


استاد: جمشید یاری شیرمرد
زمان شروع: 1402/01/05 10:03:00 AM
تعداد تقریبی جلسات: 10
هزینه هنرجویان مقدماتی تا خوش: 850000 تومان
هزینه هنرجویان عالی تا ممتاز: 1100000 تومان

سطح مورد نظر خود را انتخاب کنید:

مقدماتی، متوسطه و خوش

عالی و ممتاز

نحوه پرداخت نظر خود را انتخاب کنید:

یکجا
مقدماتی تا خوش 850000
عالی و ممتاز 1100000
اقساطی
قسط مقدماتی تا خوش عالی و ممتاز سررسید
اول 450000 600000 1402/01/20
دوم 400000 500000 1402/02/10
سطح
نحوه پرداخت