آموزش خوشنویسی نستعلیق با استاد سمیه شاهوار - زمستان 1401


استاد: سمیه شاهوار
زمان شروع: 1401/10/01 16:00
تعداد تقریبی جلسات: 11
هزینه هنرجویان مقدماتی تا خوش: 700000 تومان
هزینه هنرجویان عالی تا ممتاز: 900000 تومان

سطح مورد نظر خود را انتخاب کنید:

مقدماتی، متوسطه و خوش

عالی و ممتاز

نحوه پرداخت نظر خود را انتخاب کنید:

یکجا
مقدماتی تا خوش 700000
عالی و ممتاز 900000
اقساطی
قسط مقدماتی تا خوش عالی و ممتاز سررسید
اول 350000 450000 1401/10/01
دوم 350000 450000 1401/10/30
سطح
نحوه پرداخت