بار محبت از همه باری گران تر است/ وآنکس برد کز همه کس ناتوان تر است. فروغی بسطامی.

نوع خط: تک سطر-نستعلیق

هنرمند: استاد یاری

سطح کار: سرمشق

مشاهده خط

بار محبت از همه باری گران تر است/ وآنکس برد کز همه کس ناتوان تر است. فروغی بسطامی.

مشاهده ویدئو

کارهای هنرجویان

این خط را بنویس - >